Uncategorised

ใบเสนอราคาซื้อ-จ้าง

รายละเอียด

ใบเสนอราคาซื้อ-จ้าง

Attachments:
Download this file (baisanerrakar.doc)ใบเสนอราคาซื้อ-จ้าง[ใบเสนอราคาซื้อ-จ้าง]48 Kb

เจ้าหน้าที่

รายละเอียด
 นายสมบูรณ์  ฉิมเพชร  นายประยูร  ฉิมเรือง  นายประยุทธ  จ่าวิสูตร
     
นายประดิษฐ์  จ่าวิสูตร   นายบำรุง  ศรีไทย  นายเยื้อง  สุวรรณรัตน์
     
 นายชัยประสิทธิ์  สุนทรนนท์  นายพัทพงษ์  กุลตัน  นางสาวชุลี  ทองสุข
     
 นางสาวกาญจนา  บุญพึ่ง  นางสาวนวลละออง  ศรีฉายา  นางสาววิิสา  อับดุลหละ
     
นางสาวณัชชาภัทร  หาบสา นางสาวจีระภา  คงปาน นางสาวภิรมย์ยา  เ็พ็งทะ
     
   
นางสาวพัชรินทร์  จันย่อง  นางสาวดรุณี  สุขยิ่ง  นางสาวสุปรียา  โรจน์สกุล
     

คณะผู้บริหาร

รายละเอียด
   

 

 
  

ภาพบริเวณโรงเรียน

รายละเอียด

บรรยากาศบริเวณโรงเรียน

 

สัญญลักษณ์ของโรงเรียน

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

1. อักษรย่อ  ย.ป.

2. ธงประจำโรงเีรียน  ธงสีน้ำเงิน-ชมพู

    ธงสีนำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน  และความมั่นคงต่อการทำความดี

    สีชมพู  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง  ความรัก  ความร่วมมือ  ความสุขในหมู่คณะ

3. คติพจน์  สุวิชฺชาโน  ภวํ  โหติ  ผู้มีความรู้ดีคือผู้เจริญ 

4. คำขัวญ  โรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย สนใจเรียน

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013