พบกับเราที่ facebook  

   

เจ้าหน้าที่

รายละเอียด
 นายสมบูรณ์  ฉิมเพชร  นายประยูร  ฉิมเรือง  นายประยุทธ  จ่าวิสูตร
     
นายประดิษฐ์  จ่าวิสูตร   นายบำรุง  ศรีไทย  นายเยื้อง  สุวรรณรัตน์
     
 นายชัยประสิทธิ์  สุนทรนนท์  นายพัทพงษ์  กุลตัน  นางสาวชุลี  ทองสุข
     
 นางสาวกาญจนา  บุญพึ่ง  นางสาวนวลละออง  ศรีฉายา  นางสาววิิสา  อับดุลหละ
     
นางสาวณัชชาภัทร  หาบสา นางสาวจีระภา  คงปาน นางสาวภิรมย์ยา  เ็พ็งทะ
     
   
นางสาวพัชรินทร์  จันย่อง  นางสาวดรุณี  สุขยิ่ง  นางสาวสุปรียา  โรจน์สกุล
     
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013