พบกับเราที่ facebook  

   

เกี่ยวกับโรงเรียน - วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

รายละเอียด

วิสัยทัศน์

           โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติและมุ่งสู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
          3. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล ซึ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน ชาติ และสังคมโลก
          4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
          5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
          6. มีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
         7. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียน  ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

       ประพฤติดี  มีวินัย  สนใจเรียน

เอกลักษณ์

      กิจกรรมดี  มีจิตสาธารณะ

เป้าประสงค์

      1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นไทยและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
      2. นักเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นพลโลก
      3. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นสากล
      4. ครูมีความเชี่ยวชาญระดับชาติ และมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
      5. โรงเรียนมีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
      6. นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายร่วมพัฒนามีความพึงพอใจ

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013