พบกับเราที่ facebook  

   

เกี่ยวกับโรงเรียน - กลยุทธ์โรงเรียน

รายละเอียด

กลยุทธ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

      1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีคุณลักษณะความเป็นไทย
      2. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นสากล
      3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
      4. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

      1. รักชาติ  ศาสนา  กษัตริย์
      2. ซื่อสัตย์  สุจริต
      3. มีวินัย
      4. ใฝ่เรียนรู้
      5. อยู่อย่างพอเพียง
      6. มุ่งมั่นในการทำงาน
      7. รักความเป็นไทย
      8. มีจิตสาธารณะ

เป้าหมายผลผลิตหลัก

      1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
      2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
      3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงประเด็นและทั่วถึง
      4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สมบูรณ์
      5. ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
      6. การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
      7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
      8. โรงเรียนให้บริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013