พบกับเราที่ facebook  

   

เกี่ยวกับโรงเรียน - แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

รายละเอียด

 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง (ข้อมูล พ.ศ.2546-2553)
            แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนทำให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ  ได้แก่
            1.  เทศบาลตำบลย่านตาขาว
            2.  ศูนย์ราชการอำเภอย่านตาขาว
            3.  สถานีตำรวจภูธรอำเภอย่านตาขาว
            4. โรงพยาบาลย่านตาขาว
            5.  สาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว
            6.  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  435
            7.  ศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดตรัง
            8.  ศูนย์เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด  จังหวัดตรัง
            9.  สวนพฤกษศาสตร์  ทุ่งค่าย  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            10.  กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี   อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
            11.  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านกิจการโรงแรม
            12.  บริษัทแปลนครีเอชั่น  จำกัด   เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตของเล่นสำหรับเด็กและการบริหารกิจการโรงงาน
            13.  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดทหารบกทุ่งสง
            14.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
            15.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง
            16.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
            17.  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดตรัง

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013