พบกับเราที่ facebook  

   

เกี่ยวกับโรงเรียน - ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในท้องถิ่นจังหวัดตรังโดยเฉพาะท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีหลากหลายภูมิปัญญา  เช่น  ภูมิปัญญาสาขาการเกษตร  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  สาขาการแพทย์ไทย  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน   สาขาสวัสดิการ    สาขาศิลปกรรม  สาขาภาษาและวัฒนธรรม  และสาขาศาสนาและประเพณี  มีบุคลากรและชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น
            1. นายเที่ยง   ขวัญแก้ว   ภูมิปัญญาสาขาการแพทย์ไทยด้านภูมิปัญญาหมองู  อยู่บ้านนายายหม่อม  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            2. นายสมหมาย   พลประสิทธิ์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการแกะรูปหนังตะลุง  อยู่บ้านหนองหวายน้ำ  เลขที่  50  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            3. นายเที่ยง   ขาวคง   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์  อยู่บ้านเลขที่  33  หมู่ที่ 1  ถนนควนโพธิ์-วัดควนอินทนินงาม  ตำบลทุ่งกระบือ  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            4. นายจำแหลง   ตรัง   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์    อยู่บ้านนายายหม่อม  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            5. นายสวัสดิ์   คงนวล  ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมด้านช่างตีเหล็ก  อยู่บ้านเลขที่  124  หมู่ที่ 1  ถนนตรัง-ปะเหลียน  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            6. นายทวี  แซ่เอง   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมซาลาเปา  อยู่บ้านคุรุมิตร  เลขที่  115/38  หมู่ที่ 1  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            7. นายพรชัย อุดมคณารัตน์ ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมซาลาเปา อยู่บ้านเลขที่ 15/4  ถนนวรคีรี  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            8. นายเสกสรรค์   เกตุแก้ว   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำหมูย่างเมืองตรัง  อยู่บ้านเลขที่  28/1  ซอยล้อมนิเวศม์  หมู่ที่ 1  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            9. นางสุกัลยา  จิตรว่องไว  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมไทย อยู่บ้านเลขที่  54/1 ถนนทองศิริ หมู่ที่ 1  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            10. นางพรพิมพ์ สมรักษ์ ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมเค้ก อยู่บ้านเลขที่ 47 ซอยสุขาภิบาล2 หมู่ที่ 1 ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            11. นายบุญกิจ   เกตุแก้ว  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมปอดควายหรือขนมถังแตก  อยู่บ้านเลขที่  135/1  ถนนวรคีรี  หมู่ที่ 1  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            12. นางแจ้ม ใจจ้อง ภูมิปัญญาสาขากองทุนและธุรกิจชุมชนด้านช่างตัดผมชาย-หญิง อยู่บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิกุลทอง ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
            13. นายสุธี   จรูญศักดิ์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำหมูย่างเมืองตรัง  อยู่บ้าน   นาโต๊ะกา  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            14. นายเผดื่อง   รักษศรี  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านเพลงบอก  กลอนโนราห์  เพลงรองเง็ง   กลอนหนังตะลุง ฯลฯ  อยู่บ้านย่านตาขาว  ซอยสันติสุข  ถนนตรัง-ปะเหลียน  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            15. นายเศียร  จิตบุญ  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์
            16. นายชม   พูลรัตน์   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์
            17. นายสมหมาย   พลประสิทธิ์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์
            18. นายนพพล   ศรีสุด  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านหนังตะลุง  ต. ท่าพญา อ.ปะเหลียน  จังหวัดตรัง
            19. นางบุญคืน   บุญรินทร์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมไทยท้องถิ่นตรัง  อยู่บ้านท่าบันได  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            20. นายเจริญ   กาญจนศิลานนท์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมซาลาเปา  อยู่บ้านท่าบันได  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            21. นายธนิต   แต่งสวน  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมติ่มซำ  อยู่ร้านเยื้องโอชาหน้าตลาดย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            22. ชุมชนนาโต๊ะกา  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ภูมิปัญญาสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์และสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ  มีนายเผดื่อง   รักษศรี  เป็นหัวหน้าชุมชน
            23. ชุมชนในบ้าน เทศบาลตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ภูมิปัญญาสาขาการแพทย์ไทยด้านการอบสมุนไพรและสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์  มีนายวีระ เหมไพบูลย์ เป็นหัวหน้าชุมชน
            24. ชุมชนวรคีรี  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ภูมิปัญญาสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์    มีนางนวรัตน์   ตันตรัตนพงษ์  เป็นหัวหน้าชุมชน
            25. ชุมชนหนองชุมแสง  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ภูมิปัญญาสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์และสาขาการแพทย์ไทยด้านพืชสมุนไพร   มีนายบรรยง  สรวมสวัสดิ์  เป็นหัวหน้าชุมชน
            26. ชุมชนท่าบันได  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ภูมิปัญญาสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์  มีนางยินดี   ทองสองยอด  เป็นหัวหน้าชุมชน

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013