พบกับเราที่ facebook  

   

เกี่ยวกับโรงเรียน - แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

รายละเอียด

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
            1. ห้องสมุดกลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย  และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet  Intranet  และสื่อ CD-ROM
            2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
            3. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
            4. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ฯ)
            5. ห้องสมุดกลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ
            6. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ ฯ ภาษาอังกฤษ
            7. ห้องสมุดกลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ
            8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1-4  และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet  Intranet
            9. ห้องแนะแนว
            10. ห้องประทับ
            11. ห้องปฏิบัติการ วิชาศิลปะ เกษตร คหกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ
            12. ห้องปฏิบัติการ วิชาดนตรี
            13. ห้องปฏิบัติการ นาฏศิลป์
            14. ห้องปฏิบัติการ ดนตรีไทย
            15. ห้องศูนย์มโนราห์
            16. ห้องศูนย์วัฒนธรรม
            17. ห้องพิพิธภัณฑ์
            18. ห้องพยาบาล
            19. ห้องสหกรณ์
            20. ห้อง To  Be  Number 1
            21. แปลงปลูกพืชผักสวนครัว
            22. ห้องเรียนอัจฉริยะจำนวน 10 ห้องเรียน
            23. ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสืบค้นทางการศึกษา
            24. ห้องคหกรรม

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013