พบกับเราที่ facebook  

   

เกี่ยวกับโรงเรียน

รายละเอียด

ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่  300  หมู่ที่  1  ถนนตรัง-ปะเหลียน  อำเภอ    ย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92140  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์ 075-281474   โทรสาร 075-281134  
          เว็บไซต์  www.yantakao.ac.th   E-mail  : yantakao @ obec.go.th   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13  เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีงบประมาณ  2553  มีบุคลากรสายบริหาร  5  คน  บุคลากรครู  94  คน  พนักงานราชการ  2  คน  ลูกจ้างประจำ  11  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  15  คน  นักเรียน  2,657 คน  มีแผนการจัดชั้นเรียน คือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับละ  12  ห้องเรียน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับชั้นละ  8  ห้องเรียน  รวม  60   ห้องเรียน    และและ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554      มีบุคลากรสายบริหาร  5  คน  บุคลากรครู  94  คน  พนักงานราชการ  2  คน  ลูกจ้างประจำ  9  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  18  คน  นักเรียน  2,658  คน  มีแผนการจัดชั้นเรียน คือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับละ  12  ห้องเรียน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับชั้นละ  8  ห้องเรียน  รวม  60   ห้องเรียน     
           ด้านอาคารสถานที่  มีอาคารเรียน  5  หลัง  อาคารประกอบประเภทโรงฝึกงาน  4  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  5  หลัง (ไม่รวมบนอาคารเรียน)  อาคารโรงอาหาร  1  หลัง  อาคารหอประชุม  1  หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว  2  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  3  หลัง
          เนื้อที่ของโรงเรียนมีสองส่วน  ส่วนที่หนึ่งเป็นมี  3  แปลงเป็นที่ดินราชพัสดุ  2  แปลงและโรงเรียนจัดซื้ออีกหนึ่งแปลง  รวมเนื้อที่  35  ไร่   3  งาน  48  ตารางวา  ส่วนที่สองเดิมมี  4  แปลงเป็นที่ดินราชพัสดุสามแปลงและเอกชนบริจาคอีกหนึ่งแปลง  รวมเนื้อที่   15  ไร่  2  งาน  63.8  ตารางวา (ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ  ลงวันที่  3  มีนาคม  พ.ศ.  2524  ให้รวมโรงเรียนรัฐชนูปถัมภ์ซึ่งตั้งอยู่ในเนื้อที่ส่วนที่หนึ่งและโรงเรียนย่านตาขาวซึ่งอยู่ในเนื้อที่ส่วนที่สองเข้าด้วยกัน  โดยใช้ชื่อว่า   โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์)     ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้มอบที่ดินในเนื้อที่ส่วนที่สอง  จำนวน  12  ไร่  ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว  ดังนั้นจึงเหลือที่ดินในส่วนที่สองเพียง  3  ไร่เศษ  ปัจจุบันใช้สำหรับเป็นที่ตั้งบ้านพักครู  เนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนอยู่ติดถนนตรัง-ปะเหลียน  ซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข  404  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนับจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 23  กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว  200  เมตร(อยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียน)   และห่างจากชุมชนย่านตาขาว  ประมาณ  2  กิโลเมตร  การคมนาคมจึงสะดวก  นักเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนสามารถเดินหรือนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาโรงเรียนได้ ส่วนนักเรียนที่อยู่พื้นที่รอบนอกส่วนหนึ่งนิยมนั่งรถโดยสารรับจ้างและอีกส่วนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาโรงเรียน    

    เปิดสอน  ตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
    มีเขตพื้นที่บริการ  ในเขตอำเภอย่านตาขาวและปะเหลียน  8 ตำบล ได้แก่

            - ตำบลย่านตาขาว
            - ตำบลหนองบ่อ
            - ตำบลนาชุมเห็ด
            - ตำบลเกาะเปียะ   หมู่ 1 , 2 และ 5
            - ตำบลทุ่งกระบือ  หมู่ 1 ,2  , 3 , 4 ,5 ,7 และ 9
            - ตำบลท่าพญา
            - ตำบลบางด้วน


วิสัยทัศน์

           โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติและมุ่งสู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
          3. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล ซึ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน ชาติ และสังคมโลก
          4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
          5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
          6. มีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
         7. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียน  ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

       ประพฤติดี  มีวินัย  สนใจเรียน

เอกลักษณ์

      กิจกรรมดี  มีจิตสาธารณะ

เป้าประสงค์

      1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นไทยและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
      2. นักเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นพลโลก
      3. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นสากล
      4. ครูมีความเชี่ยวชาญระดับชาติ และมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
      5. โรงเรียนมีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
      6. นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายร่วมพัฒนามีความพึงพอใจ

 


กลยุทธ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

      1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีคุณลักษณะความเป็นไทย
      2. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นสากล
      3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
      4. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

      1. รักชาติ  ศาสนา  กษัตริย์
      2. ซื่อสัตย์  สุจริต
      3. มีวินัย
      4. ใฝ่เรียนรู้
      5. อยู่อย่างพอเพียง
      6. มุ่งมั่นในการทำงาน
      7. รักความเป็นไทย
      8. มีจิตสาธารณะ

เป้าหมายผลผลิตหลัก

      1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
      2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
      3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงประเด็นและทั่วถึง
      4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สมบูรณ์
      5. ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
      6. การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
      7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
      8. โรงเรียนให้บริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 


เกียรติยศชื่อเสียง/ความภาคภูมิใจ
            1.  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์ To  Be  NumBer  One เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2553
            2.  นางสาววราถรณ์  ศรีดุก ได้รับคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง สาขาศิลปวัฒนธรรม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี  รุ่นที่ 4/2552
            3.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( Youth  Counselor : YC)งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
            4.  รางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็ก    งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            5.  รางวัลเหรียญทอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            6.  รางวัลเหรียญทอง  ดอกไม้สดผ้าคลุมไตร งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            7.  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            8. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            9. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจัดกิจกรรมและแข่งขันชมรม To  Be  NumBer  One ในระดับต่างๆ
            10. นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขัน เครื่องบินเล็กระดับภาคใต้  ประเภทการบินยุทธวิธี


 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง (ข้อมูล พ.ศ.2546-2553)
            แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนทำให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ  ได้แก่
            1.  เทศบาลตำบลย่านตาขาว
            2.  ศูนย์ราชการอำเภอย่านตาขาว
            3.  สถานีตำรวจภูธรอำเภอย่านตาขาว
            4. โรงพยาบาลย่านตาขาว
            5.  สาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว
            6.  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  435
            7.  ศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดตรัง
            8.  ศูนย์เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด  จังหวัดตรัง
            9.  สวนพฤกษศาสตร์  ทุ่งค่าย  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            10.  กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี   อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
            11.  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านกิจการโรงแรม
            12.  บริษัทแปลนครีเอชั่น  จำกัด   เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตของเล่นสำหรับเด็กและการบริหารกิจการโรงงาน
            13.  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดทหารบกทุ่งสง
            14.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
            15.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง
            16.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
            17.  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดตรัง


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในท้องถิ่นจังหวัดตรังโดยเฉพาะท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีหลากหลายภูมิปัญญา  เช่น  ภูมิปัญญาสาขาการเกษตร  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  สาขาการแพทย์ไทย  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน   สาขาสวัสดิการ    สาขาศิลปกรรม  สาขาภาษาและวัฒนธรรม  และสาขาศาสนาและประเพณี  มีบุคลากรและชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น
            1. นายเที่ยง   ขวัญแก้ว   ภูมิปัญญาสาขาการแพทย์ไทยด้านภูมิปัญญาหมองู  อยู่บ้านนายายหม่อม  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            2. นายสมหมาย   พลประสิทธิ์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการแกะรูปหนังตะลุง  อยู่บ้านหนองหวายน้ำ  เลขที่  50  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            3. นายเที่ยง   ขาวคง   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์  อยู่บ้านเลขที่  33  หมู่ที่ 1  ถนนควนโพธิ์-วัดควนอินทนินงาม  ตำบลทุ่งกระบือ  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            4. นายจำแหลง   ตรัง   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์    อยู่บ้านนายายหม่อม  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            5. นายสวัสดิ์   คงนวล  ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมด้านช่างตีเหล็ก  อยู่บ้านเลขที่  124  หมู่ที่ 1  ถนนตรัง-ปะเหลียน  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            6. นายทวี  แซ่เอง   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมซาลาเปา  อยู่บ้านคุรุมิตร  เลขที่  115/38  หมู่ที่ 1  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            7. นายพรชัย อุดมคณารัตน์ ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมซาลาเปา อยู่บ้านเลขที่ 15/4  ถนนวรคีรี  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            8. นายเสกสรรค์   เกตุแก้ว   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำหมูย่างเมืองตรัง  อยู่บ้านเลขที่  28/1  ซอยล้อมนิเวศม์  หมู่ที่ 1  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            9. นางสุกัลยา  จิตรว่องไว  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมไทย อยู่บ้านเลขที่  54/1 ถนนทองศิริ หมู่ที่ 1  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            10. นางพรพิมพ์ สมรักษ์ ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมเค้ก อยู่บ้านเลขที่ 47 ซอยสุขาภิบาล2 หมู่ที่ 1 ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            11. นายบุญกิจ   เกตุแก้ว  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมปอดควายหรือขนมถังแตก  อยู่บ้านเลขที่  135/1  ถนนวรคีรี  หมู่ที่ 1  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            12. นางแจ้ม ใจจ้อง ภูมิปัญญาสาขากองทุนและธุรกิจชุมชนด้านช่างตัดผมชาย-หญิง อยู่บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิกุลทอง ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
            13. นายสุธี   จรูญศักดิ์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำหมูย่างเมืองตรัง  อยู่บ้าน   นาโต๊ะกา  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            14. นายเผดื่อง   รักษศรี  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านเพลงบอก  กลอนโนราห์  เพลงรองเง็ง   กลอนหนังตะลุง ฯลฯ  อยู่บ้านย่านตาขาว  ซอยสันติสุข  ถนนตรัง-ปะเหลียน  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            15. นายเศียร  จิตบุญ  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์
            16. นายชม   พูลรัตน์   ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์
            17. นายสมหมาย   พลประสิทธิ์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการรำมโนราห์
            18. นายนพพล   ศรีสุด  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านหนังตะลุง  ต. ท่าพญา อ.ปะเหลียน  จังหวัดตรัง
            19. นางบุญคืน   บุญรินทร์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมไทยท้องถิ่นตรัง  อยู่บ้านท่าบันได  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            20. นายเจริญ   กาญจนศิลานนท์  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมซาลาเปา  อยู่บ้านท่าบันได  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            21. นายธนิต   แต่งสวน  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวัฒนธรรมด้านการทำขนมติ่มซำ  อยู่ร้านเยื้องโอชาหน้าตลาดย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
            22. ชุมชนนาโต๊ะกา  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ภูมิปัญญาสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์และสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ  มีนายเผดื่อง   รักษศรี  เป็นหัวหน้าชุมชน
            23. ชุมชนในบ้าน เทศบาลตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ภูมิปัญญาสาขาการแพทย์ไทยด้านการอบสมุนไพรและสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์  มีนายวีระ เหมไพบูลย์ เป็นหัวหน้าชุมชน
            24. ชุมชนวรคีรี  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ภูมิปัญญาสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์    มีนางนวรัตน์   ตันตรัตนพงษ์  เป็นหัวหน้าชุมชน
            25. ชุมชนหนองชุมแสง  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ภูมิปัญญาสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์และสาขาการแพทย์ไทยด้านพืชสมุนไพร   มีนายบรรยง  สรวมสวัสดิ์  เป็นหัวหน้าชุมชน
            26. ชุมชนท่าบันได  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ภูมิปัญญาสาขาสวัสดิการด้านการออมทรัพย์  มีนางยินดี   ทองสองยอด  เป็นหัวหน้าชุมชน


แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
            1. ห้องสมุดกลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย  และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet  Intranet  และสื่อ CD-ROM
            2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
            3. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
            4. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ฯ)
            5. ห้องสมุดกลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ
            6. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ ฯ ภาษาอังกฤษ
            7. ห้องสมุดกลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ
            8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1-4  และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet  Intranet
            9. ห้องแนะแนว
            10. ห้องประทับ
            11. ห้องปฏิบัติการ วิชาศิลปะ เกษตร คหกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ
            12. ห้องปฏิบัติการ วิชาดนตรี
            13. ห้องปฏิบัติการ นาฏศิลป์
            14. ห้องปฏิบัติการ ดนตรีไทย
            15. ห้องศูนย์มโนราห์
            16. ห้องศูนย์วัฒนธรรม
            17. ห้องพิพิธภัณฑ์
            18. ห้องพยาบาล
            19. ห้องสหกรณ์
            20. ห้อง To  Be  Number 1
            21. แปลงปลูกพืชผักสวนครัว
            22. ห้องเรียนอัจฉริยะจำนวน 10 ห้องเรียน
            23. ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสืบค้นทางการศึกษา
            24. ห้องคหกรรม

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013