พบกับเราที่ facebook  

   

สัญญลักษณ์ของโรงเรียน

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

1. อักษรย่อ  ย.ป.

2. ธงประจำโรงเีรียน  ธงสีน้ำเงิน-ชมพู

    ธงสีนำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน  และความมั่นคงต่อการทำความดี

    สีชมพู  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง  ความรัก  ความร่วมมือ  ความสุขในหมู่คณะ

3. คติพจน์  สุวิชฺชาโน  ภวํ  โหติ  ผู้มีความรู้ดีคือผู้เจริญ 

4. คำขัวญ  โรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย สนใจเรียน

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013