พบกับเราที่ facebook  

   

คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด

 

 

นายศรายุทธ   สว่างวัน
ประธานนักเรียน

 

นายศรัญย์   พรหมมี  
รองประธานนักเรียน

นายรัชชานนท์  หนูวงค์  
รองประธานนักเรียน

นางสาวเบญจวรรณ  สงสุข
 รองประธานนักเรียน
นายอรรถชัย   ศรีสุวรรณ
 รองประธานนักเรียน

 

 

   

 

 

 

 

 

 นายจตุพร   พานแสง
เลขานุการ
 นางสาวสุนิสา  แสงเมฆ
เหรัญญิก
 

นางสาววราภรณ์   กุลตัน
กรรมการนักเรียน

น.ส.อารดา   ภิญโญทรัพย์
กรรมการนักเรียน

นางสาวพักตร์พิมล  ไขแสง
กรรมการนักเรียน

นางสาวทิฆัมพร   เอ้งฉ้วน
กรรมการนักเรียน

นางสาวอัญชนา   ชูแสงกรรม
กรรมการนักเรียน

นางสาวปิยพัชร  ไทยดำ
กรรมการนักเรียน

นางสาวณัฐณิชา  แซ่ฉั่ว
กรรมการนักเรียน

นายมงคล   คะหาญ
กรรมการนักเรียน

นางสาวศลินดา   ขันติทอง
กรรมการนักเรียน

นางสาวปัญจะศรี  แต้เจริญกุล
กรรมการนักเรียน

นางสาวกุลธิดา   บุญเกื้อ
กรรมการนักเรียน

นางสาวปิยฉัตร   จันทรเกษ
กรรมการนักเรียน

 

นางสาวนัฐกานท์  เต้งชู
กรรมการนักเรียน

     
       
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013