พบกับเราที่ facebook  

   

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด

นายนพเดช  เสียมไหม  ประธาน

นางสาวจิรารัตน์  ด้วงแก้ว  รองประธาน

คณะกรรมการ

1. นายกนกพล  ทองชั้น

2. นายจรงฌ์ศักดิ์  เก้าเอี้ยน

3. นายกฤษณะ  สุดรัก

4. นายปกมงคล  ตรังเจริญพาณิชย์

5. นายณัฐนันท์  แซ่ฉั่ว

6. นายเกษมศักดิ์  สังแทน

7. นายศุภชัย  หนูด้วง

8. นายพีรพล  พลลประสิทธิ์

9. นางสาวทรงสุภา  เวชชพิทักษ์

10. นางสาวสุภัสสรา  คงอินทร์

11. นายณัฐชา  วันแรก

12. นางสาวสุวิชชา  โงกเขา

13. นายอภิสิทธิ์  ตรังค์

14. นายภาณุวัฒน์  อินทรักเดช

15. นางสาวดารณี  หาบสา

16. นางสาวสุนันท์  รักษารักษ์

17. นายณัฐสรณ์  สองสา

18. นายวีรพัฒน์  เจี่ยงเพชร

19. นางสาวอุไรวรรณ  เนียมนาค

20. นายกิตติพงศ์  โคกเขา 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013