คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด

นายนพเดช  เสียมไหม  ประธาน

นางสาวจิรารัตน์  ด้วงแก้ว  รองประธาน

คณะกรรมการ

1. นายกนกพล  ทองชั้น

2. นายจรงฌ์ศักดิ์  เก้าเอี้ยน

3. นายกฤษณะ  สุดรัก

4. นายปกมงคล  ตรังเจริญพาณิชย์

5. นายณัฐนันท์  แซ่ฉั่ว

6. นายเกษมศักดิ์  สังแทน

7. นายศุภชัย  หนูด้วง

8. นายพีรพล  พลลประสิทธิ์

9. นางสาวทรงสุภา  เวชชพิทักษ์

10. นางสาวสุภัสสรา  คงอินทร์

11. นายณัฐชา  วันแรก

12. นางสาวสุวิชชา  โงกเขา

13. นายอภิสิทธิ์  ตรังค์

14. นายภาณุวัฒน์  อินทรักเดช

15. นางสาวดารณี  หาบสา

16. นางสาวสุนันท์  รักษารักษ์

17. นายณัฐสรณ์  สองสา

18. นายวีรพัฒน์  เจี่ยงเพชร

19. นางสาวอุไรวรรณ  เนียมนาค

20. นายกิตติพงศ์  โคกเขา 

   
© Copyright 2013