พบกับเราที่ facebook  

   

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม

รายละเอียด

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1. นายกรวิชญ์  สรรเพชร
2. นายคทาวุธ  เถรว่อง
3. นางสาวจิราภา  สุขเหลื่อง
4. นางสาวฉัตรนรี  แต้มประสิทธิ์
5. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีสุด
6. นายณัฐกัล  มะสุนี
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กชายธนัยพงษ์  เดิมหลิ่ม
9. นายธีรภัทร  ทองหนูนุ้ย
10. เด็กชายธีรศักดิ์  สีสุรวณิช
11. เด็กหญิงนุชรี  หนูแก้ว
12. นางสาวบัณฑิตา  หลงขาว
13. นางสาวปณิตา  กำจร
14. เด็กชายปิยวัฒน์  หวังหลี
15. เด็กชายปิยะเดช  ทองรักษ์
16. นายปิลันธท์  อินทรเสนี
17. นายพชรพล  มาลยารม
18. นางสาวภัสสร  แป้นไทย
19. นายภานุมาศ  พูลสวัสดิ์
20. นายยศพล  อินทองมาก
21. นางสาวรัตนรัตน์  นานช้า
22. นางสาวลักษณ์นารา  อาจกูล
23. นางสาวลัดดาวัลย์  แสงทอง
24. นางสาววนิดา  จันเขียด
25. นางสาววราภรณ์  กุลตัน
26. นายวสันต์  ตั้งแซ่
27. นางสาววสุนันท์  รองเดช
28. นายวัชระ  ศรีไทย
29. นางสาววิลาวัลย์  ศรีเทพ
30. นางสาวศิริลักษณ์  นุ่นรัตน์
31. เด็กหญิงสุนิลตรา  ทองชั้น
32. เด็กหญิงอธิชา  ไชยวารินทร์
33. นางสาวอมิตา  พันธเกตุ
34. นายอรรถพล  เพาะพืช
35. นายอัครพนธ์  เกิดแก้ว
36. เด็กชายอัครพล  เสียงหวาน
37. นายเกียรติศักดิ์  ขลุดสกุล
38. นางสาวเบญญาภา  กันตังกุล
39. เด็กหญิงเหมือนดาว  แก้วจันทร์
40. นายเอกภพ  จันทร์เกษ
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
2. นายเจษฎาพร  จันทร์กระจ่าง
3. นางโรสนาร์นีย์  บุญณะ
4. นายนฤนันท์  สินฝาด
5. นางสาวพัฒน์นรี  จิตเที่ยง
6. นางสาวบัณฑิตา  ราชบัณทิตย์
7. นางสาวอมรรัตน์  ทองแจ้ง
8. นายประสิทธิ์  ขาวทอง

 

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013