พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียด

 

 

 

 

 

         
   นางสาวปรีดา  ช่วยเรือง  
     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
                    
              
    นางบำเพ็ญ  ชุมศรี           นางอรุณี  เพชรขาว     นางสาวชลธิชา  ทิพย์ศรี
     
             
  นางสาวจุไรรัตน์  ด้วงทอง     นางสาวสุทธิมา  เยาดำ        นางนันทนา  แซ่ซั่น
     
             
      นายนฤนันท์  สินฝาด          นายฐานันด์  ศรีเทพ      
     

 

 

 

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013