กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียด
หมวด: คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

         
   นางสาวปรีดา  ช่วยเรือง  
     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
                    
              
    นางบำเพ็ญ  ชุมศรี           นางอรุณี  เพชรขาว    นางเฉลิมศรี  ปานจันทร์
     
             
  นางสาวจุไรรัตน์  ด้วงทอง      นางสาวชลธิชา  ทิพย์ศรี    นาวสาวสุทธิมา  เยาดำ
     
             
      นายนฤนันท์  สินฝาด          นายฐานันด์  ศรีเทพ       นางนันทนา  แซ่ซั่น