พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียด
   
   นางชนัญญา  ธัญพันธ์   
      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
   
นางมุกดา  กาญจนาศรีโรจน์   นางสาวชลิตา  เครือเตียว  นางมาลี  ส่งศรี
     
 
นางสุธิดา  นานช้า นางอรุณรัส  คงหนู  นางสาวอุราพร  โพชสาลี
     
 นายเสกสรร  เพ่งพิศ  นางปฏิปัตย์  จันทร์กระจ่าง นางโรสนารีย์  บุญณะ 
     
     
นางสุภาณี  พรหมมี  นางศุภลักษณ์  ดำชุม นางสาวเกศราภรณ์  สมจริง
     
     
นายจิรายุ เชื้อเพ็ชร    
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013