พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียด

 

   
   นางนิภาพร  วารีรัตน์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
   
 นางนิทรา  มาศวิวัฒน์ นางจันทร์เพ็ญ  ชั้นรัตนกุล นางจารุณี  จิตสุภานันท์ 
     
 นางพัชรี  แอหลัง นายสมชาติ  พูนขยัน  นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์
     
   
 นางสาววนิดา  บัวแก้ว นางพรรณี  พรหมมี  ว่าที่ ร.ต.วัยวิทย์  วันแรก
     
    
นางสาวจารุวรรณ  แซ่เอง  นายปรเมศร์  ขาวสุด นางสาวลัดดาวัลย์  ยิ้มย่อง 
     
     
    นางอัจฉราลักษณ์  ศรีเพชร    
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013