กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียด

 

   
   นางสาวจิราพร  นาคช่วย  
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
   
 นางนิทรา  มาศวิวัฒน์ นางจันทร์เพ็ญ  ชั้นรัตนกุล นางจารุณี  จิตสุภานันท์ 
     
 นางพัชรี  แอหลัง นายสมชาติ  พูนขยัน  นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์
     
   
 นางสาววนิดา  บัวแก้ว นางมันทนา  อุตตสุรดี  นางนิภาพร  วารีรัตน์
     
   
 นางพรรณี  พรหมมี  ว่าที่ ร.ต.วัยวิทย์  วันแรก นางสาวจารุวรรณ  แซ่เอง
     
      

นายปรเมศร์  ขาวสุด 

   
     
     
     

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013