กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียด

 

             
  นายฉลอง  นวลแก้ว  
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
   
            
 นายสมเกียรติ  ชุมศรี  นางสาวมะลิวัลย์  ล้วนเส้ง นางภัทรหทัย  เจริญลาภ 
     
 
 นายชรัญ  บูลการณ์
นางสุเนตรา  โสธารัตน์  นางสาวนาริน  กสิคุณ
     
   
 
นางสาวภัทรวดี  รัศมีอรุณโรจน์  นางศันสนีย  อินทรเสนี นายไวภพ  รักเดชะ
     
     
     

 

 

 

 

 

   
© Copyright 2013