พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียด

 

             
  นายฉลอง  นวลแก้ว  
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
   
            
 นายสมเกียรติ  ชุมศรี  นางสาวมะลิวัลย์  ล้วนเส้ง นางภัทรหทัย  เจริญลาภ 
     
  นางดรุณี  จิตขาว นางสุเนตรา  โสธารัตน์  นางสาวนาริน  กสิคุณ
     
   
 
นายชรัญ  บูลการณ์  นางศันสนีย  อินทรเสนี นายไวภพ  รักเดชะ
     
      
นางสาวภัทรวดี  รัศมีอรุณโรจน์    

 

 

 

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013