พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียด

 

   
      นางสาวจิระพร  นิ่มมณี  
        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
          
     
    นายสุด  สุนทรเต็ม         นายสุริยัน กาญจนาศรีโรจน์      นายปรารบ  ยังคีรี
     
     

  นายมีศักดิ์  ข่ายม่าน

      นางถิรญา  เซ้าซี้

    นางพนิดา  พลอินทร์

    

 

นางสาววรวรรณ รักษ์สุวรรณ    นางสาวศรัญยา  จิโสะ       นางอลิสา   สง่า
     
    
นางสาวกรรณิกา  เหนือคลอง   นางสาวจินตนา  สังข์ทอง    นางสาวชุรีพร  วันโสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013