พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียด

 

   
      นางสาวจิระพร  นิ่มมณี  
        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
          
     
    นายสุด  สุนทรเต็ม         นายสุริยัน กาญจนาศรีโรจน์      นายปรารบ  ยังคีรี
     
         
  นายมีศักดิ์  ข่ายม่าน       นางถิรญา  เซ้าซี้     นางพนิดา  พลอินทร์
   

 

นางสาววรวรรณ รักษ์สุวรรณ    นางสาวศรัญยา  จิโสะ       นางอลิสา   สง่า
     
            
นางสาวกรรณิกา  เหนือคลอง    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013