พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียด

   
       นายพงศกร  ตู้ดำ  
      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

   

นางยุวดี  นวลแก้ว   นางสาวเรวดี  น้ำเยื้อง นางสาวสุพัตรา  โออินทร์
     
 นางสุกฤตา  เสริมวิฑูรย์ นางสุคนธา  เกื้อกอบ นางธีระวรรณ สินสุวรรณรัตน์
     
   
   นางสาวอรวรรณ  ไกรว่อง  
     
     
     
     
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013