พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียด

   
  นางสาวสุพัสตรา  โออินทร์  
      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

   

นางยุวดี  นวลแก้ว   นางสาวเรวดี  น้ำเยื้อง นายพงศกร  ตู้ดำ
     
 นางสุกฤตา  เสริมวิฑูรย์ นางสุคนธา  เกื้อกอบ นางธีระวรรณ สินสุวรรณรัตน์
     
   
  นางสาวอรวรรณ  ไกรว่อง นางสาวอาริยะ  ติ้งโหยบ นางสาวดุสิตา  พรหมมี 
     
     
 นางสาวสริตา  ทองประดับ  นายพิริยะ  เต้งชู  
     
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013