กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียด
หมวด: คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

   
  นางสาวสุพัสตรา  โออินทร์  
      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

   

นางยุวดี  นวลแก้ว   นางสาวเรวดี  น้ำเยื้อง นายพงศกร  ตู้ดำ
     
 นางสุกฤตา  เสริมวิฑูรย์ นางสุคนธา  เกื้อกอบ นางธีระวรรณ สินสุวรรณรัตน์
     
   
  นางสาวอรวรรณ  ไกรว่อง นางสาวอาริยะ  ติ้งโหยบ นางสาวดุสิตา  พรหมมี 
     
     
 นางสาวสริตา  ทองประดับ  นายพิริยะ  เต้งชู