ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด
หมวด: บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ
   
นายสมบูรณ์  ฉิมเพชร นายบำรุง  ศรีไทย นายอภิรักษ์  สุวรรณรัตน์
     
     
นางสาวสุปรียา   โรจน์สกุล นายชัยประสิทธิ์  สุนทรนนท์   
     
   
นายประยุทธ  จ่าวิสูตร นายประยูร  ฉิมเพชร นายประดิษฐ์  จ่าวิสูตร