ครูอัตราจ้าง

รายละเอียด

นางสาวปิยพร  โชติมณี นายสุทธิพงษ์  อึ้งทวี นางสาวภิรมย์ยา  เพ็งทะ

 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
                 
นายพงษ์รัตน์  เตะหนอน นายธนันธร เยาดำ นางสาวดลนภา อ่อนละเอียด 
 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา
 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
   
นางสาวรวิสรา วงศ์สวัสดิ์    
ครูกลุ่มสาระภาษาไทย     
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013