พบกับเราที่ facebook  

   

ครูอัตราจ้าง

รายละเอียด

นางสาวปิยพร  โชติมณี นายสุทธิพงษ์  อึ้งทวี นางสาวภิรมย์ยา  เพ็งทะ

 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
                 
นายพงษ์รัตน์  เตะหนอน นายธนันธร เยาดำ นางสาวดลนภา อ่อนละเอียด 
 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา
 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
   
นางสาวรวิสรา วงศ์สวัสดิ์ นางเฝารียะ  เส็นฤทธิ์   
ครูกลุ่มสาระภาษาไทย  ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา
 
 
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013