ครูอัตราจ้าง

รายละเอียด

นางสาวปิยพร  โชติมณี นายสุทธิพงษ์  อึ้งทวี นางสาวภิรมย์ยา  เพ็งทะ

 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
                 
นายพงษ์รัตน์  เตะหนอน นายธนันธร เยาดำ นางสาวดลนภา อ่อนละเอียด 
 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา
 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
   
นางสาวรวิสรา วงศ์สวัสดิ์ นางเฝารียะ  เส็นฤทธิ์   
ครูกลุ่มสาระภาษาไทย  ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพละศึกษา
 
 
   
© Copyright 2013