พบกับเราที่ facebook  

   

เจ้าหน้าที่ - นักการภารโรง

รายละเอียด

นางสาวณัชชาภัทร  หาบสา นางสาวจีระภา  คงปาน นางสาวดรุณี  สุขยิ่ง
     
 
 
นางสาวละออง  ศรีฉายา นางสาวมาลี  ชัยศิริ  นางสาวเยาวนุช  คงดี
     


นางสาวจิรวรรณ  รักเพ็ชร นางอุบลวรรณ  ช่วยนาค นางจันจิรา  พรหมมี
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013