พบกับเราที่ facebook  

   

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


ชื่อผู้วิจัย นางสาวมยุรี พลวัฒน์

หน่วยงาน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่า ในตนเอง [รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่า ในตนเอง ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง]52 Kb
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013