พบกับเราที่ facebook  

   

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียด

    ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
                                    ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม   เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนระดับชั้น
                                    มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
    ชื่อผู้วิจัย   :  นางอุราพร  โพชสาลี
    กลุ่มสาระการเรียนรู้  :  คณิตศาสตร์

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013