รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง สีโปสเตอร์น่ารู้

รายละเอียด
หมวด: ผลงานบุคลากร

ชื่อเรื่อง       การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง สีโปสเตอร์น่ารู้
                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย     นางสาวพัฒน์นรี จิตเที่ยง ตำแหน่ง  ครู     วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา  2560

Attachments:
Download this file (krupatnaree.pdf)บทคัดย่อรายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ[ ]75 Kb