พบกับเราที่ facebook  

   

ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลด้วยการพัฒนาบทเรียน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลด้วยการพัฒนาบทเรียนผ่านชุมชน
               แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อการอ่าน
 คิดวิเคราะห์ เขียน และผลสัมฤทธิ์
               ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
               ปีที่ 4 
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ชื่อผู้วิจัย : นางสุธิดา นานช้า ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

การศึกษา : สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดต่อ : 092-451-4995 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปีที่วิจัย : 2562

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013