FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษและพลศึกษา  เป็นแกนนำคณะครูและนักเรียนร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี