FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

กลุ่มบริหารงานบุคคล

  

        -    แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)  (บค.01) 

        -    แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (บค.02)  

        -    แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (บค.03)
        -    แบบประเมินสภาพห้องเรียน (บค.05)
        -    แบบบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (บค.06)
        -    แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นเรียน (บค.07)
        -    แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม (บค.08)
        -    แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน (บค.10)
        -    แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย (บค.11)
        -    แบบบันทึกตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ ว20/2561 (บค.12)
        -    แบบบันทึกตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ ว20/2561 (บค.12)
        -    คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พร้อมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล                                                

  

  

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสถาพร  ไทยกลาง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

|
|
|------------------------------------------------|

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                         กลุ่มงานกิจการนักเรียน