FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

แบบรายงานผลการอบรมคูปองครู ปี 2561

       งานบุคคลกำหนดให้คุณครูที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรแล้ว ได้รายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ดังแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่อไป