บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสถาพร  ไทยกลาง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

|
|
|------------------------------------------------|

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                         กลุ่มงานกิจการนักเรียน