พบกับเราที่ facebook  

   

ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ม.2)

รายละเอียด

    ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ขอแจ้งตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ครั้้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันจันทร์

 

ห้องเรียน ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.2/2 นางปฏิปัตย์  จันทร์กระจ่าง คณิตศาสตร์
ม.2/3 ว่าที่ร้อยตรีอรรฆเดช  ชิตแก้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2/4 นางวรรณะ  แคนยุกต์ ภาษาต่างประเทศ
ม.2/5 นางพรทิพย์  จิตบุญ ศิลปะ
ม.2/6 นายพสิษฐ์  เฉ่งไล่ สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.2/7 นางสาวจารุวรรณ  แซ่เอง วิทยาศาสตร์
ม.2/8 นายสุด  พิริยะสุนทรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2/9 นายปรารบ  ยังคีรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

  วันอังคาร

 

ห้องเรียน ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.2/2 นางสาวสุวิมล  สำลี ภาษาไทย
ม.2/3 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์ย่อง สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.2/4 นางพรทิพย์  จิตบุญ ศิลปะ
ม.2/5 นายองอาจ  สังข์แก้ว สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.2/6 นายสุด  พิริยะสุนทรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2/7 นายอานนท์  บุญประกอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2/8 ว่าที่ร้อยตรีอรรฆเดช  ชิตแก้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2/9 นายสิน  จินตประชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันพุธ

 

ห้องเรียน ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.2/2 นายมณเทียน  สาเหล้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2/3 นางจารุณี  จิตสุภานันท์ วิทยาศาสตร์
ม.2/4 นางสาวจิราภรณ์  นาคช่วย วิทยาศาสตร์
ม.2/5 นางสาวสุวิมล  สำลี ภาษาไทย
ม.2/6 นางมาลี  สงศรี คณิตศาสตร์
ม.2/7 นายพสิษฐ์  เฉ่งไล่ สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.2/8 นายปรีชา  แคนยุกต์ คณิตศาสตร์
ม.2/9 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์ย่อง สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013