พบกับเราที่ facebook  

   

ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ม.1)

รายละเอียด

    ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ขอแจ้งตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ครั้้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์

ห้องเรียน ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.1/2 นายชัยวุฒิ  ยอดสง่า สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1/3 นางสาวจุไรรัตน์  ด้วงทอง ภาษาไทย
ม.1/4 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์ย่อง สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1/5 นายอลงกรณ์  เอ้งฉ้วน สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1/6 นายอานนท์  บุญประกอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1/7 นายมณเทียน  สาเหล้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1/8 นายสิน  จินตประชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1/9 นายสุริยัน  กาญจนาศรีโรจน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1/10 นางอุราพร โพชสาลี คณิตศาสตร์
ม.1/11 นางภัทรหทัย  เจริญลาภ สังคมฯ

   วันอังคาร

 

ห้องเรียน ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.1/2 ครูวรรณะ  แคนยุกต์ ภาษาต่างประเทศ
ม.1/3 ครูนิทรา  มาศวิวัฒน์  วิทยาศาสตร์
ม.1/4 นายนิคม  แก้วพิทักษ์ สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1/5 นางมาลี  สงศรี คณิตศาสตร์
ม.1/6 นางมันทนา  อุตสุรดี วิทยาศาสตร์
ม.1/7 นายเจษฏาพร   จันทร์กระจ่าง ศิลปะ
ม.1/8 นายชัยวุฒิ    ยอดสง่า สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1/9 นายปรารบ    ยังคีรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1/10 นางสาวจิระพร  นิ่มมณี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1/11 นางสาวศรัญยา  จิโสะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013