พบกับเราที่ facebook  

   

ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ม.3)

รายละเอียด

    ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ขอแจ้งตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ครั้้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันจันทร์

 

ห้องเรียน ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.3/2 ว่าที่ ร.ท.จักรเพชร์  พรมยศ ศิลปะ
ม.3/3 นางวันดี  ประทีปจิตร วิทยาศาสตร์
ม.3/4 นางมาลี  สงศรี คณิตศาสตร์
ม.3/5 นายสมชาติ พูนขยัน วิทยาศาสตร์
ม.3/6 นางเอ็นดู  ลีสุรพงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.3/7 นายบรรดิษฐ์  วัฒนพงศ์พิทักษ์ สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.3/8 นางสาวอลิสา  สง่า การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

  วันอังคาร

ห้องเรียน ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.3/1 นายมณเทียน  สาเหล้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3/2 นางสาวจุไรรัตน์  ด้วงทอง ภาษาไทย
ม.3/3 นายอลงกรณ์  เอ้งฉ้วน สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.3/4 นายสุริยัน  กาญจนาศรีโรจน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3/5 นางสาวชลิตา  เครือเตียว คณิตศาสตร์
ม.3/6 นางอลิสา  สง่า การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3/7 นางสาววรรรรณ  รักษ์สุวรรณ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3/8 นายมีศักดิ์  ข่ายม่าน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

วันพุธ

ห้องเรียน ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ม.3/2 นายสุด  พิริยะสุนทรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3/3 นายสุริยัน  กาญจนาศรีโรจน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3/4 นายนิคม  แก้วพิทักษ์ สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.3/5 นายสิน  จินตประชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3/6 นางวรรณะ  แคนยุกต์ ภาษาต่างประเทศ
ม.3/7 นายอานนท์  บุญประกอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.3/8 นายสมชาติ พูนขยัน วิทยาศาสตร์
ม.3/9 นายปรารบ  ยังคีรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013