พบกับเราที่ facebook  

   

ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (สำหรับครูผู้สอน)

รายละเอียด

    ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ขอแจ้งตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับครูผู้สอน  ครั้้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้

วันจันทร์

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3  ครั้งที่ 4 
 (พ.ค-มิ.ย)  (มิ.ย-ก.ค) (ก.ค-ส.ค)  (ส.ค -ก.ย)
ห้องที่สอน ห้องที่สอน ห้องที่สอน ห้องที่สอน
1 นางวรรณะ  แคนยุกต์ ภาษาต่างประเทศ ม.2/2 ม.2/4 ม.2/6 ม.2/8
2 นางภัทรหทัย  เจริญลาภ สังคมฯ ม.1/3 ม.1/11 ม.1/8 ม.1/4
3 นางมาลี  สงศรี คณิตศาสตร์ ม.3/6 ม.3/4 ม.3/8 ม.3/3
4 นางอุราพร โพชสาลี คณิตศาสตร์ ม.1/9 ม.1/10 ม.1/3 ม.1/8
5 นางปฏิปัตย์  จันทร์กระจ่าง คณิตศาสตร์ ม.2/8 ม.2/2 ม.2/4 ม.2/6
6 นางสาวจุไรรัตน์  ด้วงทอง ภาษาไทย ม.1/7 ม.1/3 ม.1/6 ม.1/9
7 นางวันดี  ประทีปจิตร วิทยาศาสตร์ ม.2/5 ม.3/3 ม.3/7 ม.3/4
8 นายสมชาติ พูนขยัน วิทยาศาสตร์ ม.2/9 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/2
9 นางสาวจารุวรรณ  แซ่เอง วิทยาศาสตร์ ม.3/5* ม.2/7 ม.2/9 ม.2/4
10 ว่าที่ ร.ท.จักรเพชร์  พรมยศ ศิลปะ ม.3/4 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/5
11 นางพรทิพย์  จิตบุญ ศิลปะ ม.3/7 ม.2/5 ม.2/7 ม.2/3
12 นายพสิษฐ์  เฉ่งไล่ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3/2 ม.2/6 ม.2/2 ม.3/8
13 นายบรรดิษฐ์  วัฒนพงศ์พิทักษ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3/3 ม.3/7 ม.3/5 ม.3/6
14 นายอลงกรณ์  เอ้งฉ้วน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1/2 ม.1/5 ม.1/9 ม.1/7
15 นางเอ็นดู  ลีสุรพงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2/7 ม.3/6 ม.2/8 ม.2/2
16 นายชัยวุฒิ  ยอดสง่า สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1/8 ม.1/2 ม.1/11 ม.1/3
17 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์ย่อง สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1/11 ม.1/4 ม.1/7 ม.1/2
18 นายสุริยัน  กาญจนาศรีโรจน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1/4 ม.1/9 ม.1/5 ม.1/6
19 นายสิน  จินตประชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1/6 ม.1/8 ม.1/2 ม.1/10
20 นายสุด  พิริยะสุนทรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2/4 ม.2/8 ม.2/5 ม.2/9
21 นายอานนท์  บุญประกอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1/5 ม.1/6 ม.1/10 ม.1/11
22 นายมณเทียน  สาเหล้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1/10 ม.1/7 ม.1/4 ม.1/5
23 นายปรารบ  ยังคีรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2/6 ม.2/9 ม.2/3 ม.2/7
24 นางอลิสา  สง่า การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2/3 ม.3/8 ม.3/2 ม.3/7
25 ว่าที่ร.ต.อรรฆเดช  ชิตแก้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/8 ม.2/3 ม.3/4 ม.2/5

 

   วันอังคาร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3  ครั้งที่ 4 
 (พ.ค-มิ.ย)  (มิ.ย-ก.ค) (ก.ค-ส.ค)  (ส.ค -ก.ย)
ห้องที่สอน ห้องที่สอน ห้องที่สอน ห้องที่สอน
1 นางวรรณะ  แคนยุกต์ ภาษาต่างประเทศ ม.2/9 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/6
2 นางมาลี  สงศรี คณิตศาสตร์ ม.1/3 ม.1/5 ม.1/11 ม.2/5
3 นางสาวชลิตา  เครือเตียว คณิตศาสตร์ ม.1/7 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/1
4 นางสาวจุไรรัตน์  ด้วงทอง ภาษาไทย ม.3/8 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/5
5 นางสาวสุวิมล  สำลี ภาษาไทย ม.2/6 ม.2/2 ม.2/7 ม.2/9
6 นางนิทรา วิทยาศาสตร์ ม.3/7 ม.1/3 ม.1/5 ม.1/7
7 นางมันทนา  อุตสุรดี วิทยาศาสตร์ ม.1/9 ม.1/6 ม.1/4 ม.1/10
8 นายเจษฏาพร   จันทร์กระจ่าง ศิลปะ ม.3/3 ม.1/7 ม.1/8 ม.2/4
9 นางพรทิพย์  จิตบุญ ศิลปะ ม.3/6 ม.2/4 ม.2/2 ม.2/6
10 นายอลงกรณ์  เอ้งฉ้วน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1/11 ม.3/3 ม.3/5 ม.1/3
11 นายนิคม  แก้วพิทักษ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1/2 ม.1/4 ม.1/10 ม.1/9
12 นายชัยวุฒิ  ยอดสง่า สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1/10 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/11
13 นายองอาจ  สังข์แก้ว สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1/8 ม.2/5 ม.2/6 ม3./7
14 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์ย่อง สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2/7 ม.2/3 ม.2/5 ม.3/3
15 นายสิน  จินตประชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2/4 ม.2/9 ม.2/8 ม.2/2
16 นายสุด  พิริยะสุนทรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2/2 ม.2/6 ม.2/3 ม.2/7
17 นายอานนท์  บุญประกอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2/8 ม.2/7 ม.2/4 ม.3/8
18 นายมณเทียน  สาเหล้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/4 ม.3/1 ม.3/8 ม.3/2
19 นายปรารบ  ยังคีรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1/4 ม.1/9 ม.1/7 ม.1/5
20 นายสุริยัน  กาญจนาศรีโรจน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2/5 ม.3/4 ม.2/9 ม.2/8
21 นายมีศักดิ์  ข่ายม่าน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/2 ม.3/8 ม.3/7 ม.2/3
22 นางสาวจิระพร  นิ่มมณี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1/6* ม.1/10 ม.1/2 ม.1/8
23 นางอลิสา  สง่า การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/5 ม.3/6 ม.3/3 ม.3/6
24 ว่าที่ร.ต.อรรฆเดช  ชิตแก้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2/3 ม.2/8 ม.3/1 ม.1/4
25 นางสาววรรรรณ  รักษ์สุวรรณ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/1 ม.3/7 ม.3/2 ม.3/4
26 นางสาวศรัญยา  จิโสะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1/5 ม.1/11 ม.1/6 ม.1/2

วันพุธ

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3  ครั้งที่ 4 
 (พ.ค-มิ.ย)  (มิ.ย-ก.ค) (ก.ค-ส.ค)  (ส.ค -ก.ย)
ห้องที่สอน ห้องที่สอน ห้องที่สอน ห้องที่สอน
1 นางวรรณะ  แคนยุกต์ ภาษาต่างประเทศ ม.2/8 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/9
2 นางมาลี  สงศรี คณิตศาสตร์ ม.2/2 ม.2/6 ม.2/3 ม.2/7
3 นายปรีชา  แคนยุกต์ คณิตศาสตร์ ม.2/4 ม.2/8 ม.2/5 ม.2/9
4 นางสาวสุวิมล  สำลี ภาษาไทย ม.2/9 ม.2/5 ม.2/7 ม.2/3
5 นางจารุณี  จิตสุภานันท์ วิทยาศาสตร์ ม.3/4 ม.2/3 ม.2/6 ม.2/2
6 นางสาวจิราภรณ์  นาคช่วย วิทยาศาสตร์ ม.3/3 ม.2/4 ม.2/8 ม.2/6
7 นายสมชาติ  พูนขยัน วิทยาศาสตร์ ม.2/7 ม.3/8 ม.3/6 ม.3/3
8 นายพสิษฐ์  เฉ่งไล่ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2/5 ม.2/7 ม.2/9 ม.2/4
9 นายนิคม  แก้วพิทักษ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3/2 ม.3/4 ม.2/2 ม.2/5
10 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์ย่อง สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2/6 ม.2/9 ม.2/4 ม.2/8
11 นายสิน  จินตประชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/7 ม.3/5 ม.3/2 ม.3/4
12 นายสุด  พิริยะสุนทรกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2/3 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/8
13 นายอานนท์  บุญประกอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/6 ม.3/7 ม.3/9 ม.3/2
14 นายมณเทียน  สาเหล้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/9 ม.2/2 ม.3/3 ม.3/6
15 นายปรารบ  ยังคีรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/8 ม.3/9 ม.3/4 ม.3/5
16 นายสุริยัน  กาญจนาศรีโรจน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/5 ม.3/3 ม.3/8 ม.3/7

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013