พบกับเราที่ facebook  

   

ตารางสอบแก้ตัว (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559)

รายละเอียด

ตารางสอบแก้ตัว (ครั้งที่ 1)  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559

     วัน/เดือน/ปี         

08.30-11.30      11.30 - 12.30    

12.30 - 15.30

3 ตุลาคม 2559

- ประกาศผลการสอบ

- รับคำร้องขอสอบแก้ตัว (ห้องวิชาการ)

พักกลางวัน

- นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว

กับครูประจำวิชา

4 ตุลาคม 2559 - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ พักกลางวัน - กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 ตุลาคม 2559 - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย พักกลางวัน - กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
6 ตุลาคม 2559 - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ พักกลางวัน - กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
7 ตุลาคม 2559 - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ พักกลางวัน - กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013