พบกับเราที่ facebook  

   

แบบบันทึกผลการแก้ตัว

รายละเอียด

เรียนครูประจำวิชาทุกท่าน

    เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

    งานวัดผลฯ ขอความร่วมมือครูประจำวิชา กรุณาช่วยสรุปผลการแก้ตัว

ของนักเรียนลงในแบบบันทึกผลการแก้ตัว (แยกเป็นรายวิชา) ด้วยตััวบรรจง

แล้วแนบมาพร้อมกับใบคำร้องขอแก้ตัวของนักเรียน ส่งที่ห้องวิชาการ

ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013