พบกับเราที่ facebook  

   

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

*********************


         ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอนพลศึกษา และเจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการไปแล้วนั้น
         บัดนี้ การดาเนินการสอบ ตาแหน่ง ครูผู้สอนพลศึกษา และเจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามลาดับ ดังนี้

รายละเอียดดังแนบ

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013