พบกับเราที่ facebook  

   

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

รายละเอียด

         แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  (ระดับมัธยมศึกษา)  รายกลุ่มสาระ  ดังนี้

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                     แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                      แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                      แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                      แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                      แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                      แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลโลยี

                      แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                      แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                      แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013