พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

   

   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2561 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์     
นำโดยนายภิญโญ พุดจีน เป็นประธานในพิธีทบทวน
คำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ประจำปีการศึกษา
2561 โดยมีคณะลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียนย่านตาขาว
รัฐชนูปถัมภ์เข้าร่วมพิธีทุกคน

  

 

   
© Copyright 2013