กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

   

   เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2561 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์    
นำโดยนายภิญโญ พุดจีน และคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการเล่าประวัติของสุนทรภู่
กิจกรรมนาฏกรรมรำร้อง แซ่ซ้องพระสุนทรโวหาร  นักเรียน
ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 

 

   
© Copyright 2013