E-Form งานประกันคุณภาพ 2561

รายละเอียด
หมวด: ข่าวกิจกรรม

    เอกสารประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 

                           

                                       จาก.....งานประกันคุณภาพ 

Attachments:
Download this file (form001-61.docx)แบบสรุปผลการประเมินตามระดับชั้นและมาตรฐาน[ ]16 Kb
Download this file (form002-61.docx)มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา[ ]18 Kb
Download this file (form003-61.docx)สรุปผลการดำเนินงานครั้งที่1 ปี2561[ ]27 Kb
Download this file (form004-61.docx)แบบรายงานการใช้สื่อและเทคนิคการสอนรายบุคคล[ ]19 Kb
Download this file (form005-61.docx)แบบสรุปกลวิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรู้[ ]14 Kb
Download this file (formPLC.docx)แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ (PLC)[ ]12 Kb