การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายเรืองชัย  ช่วยจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2563 โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมิน ITA เพื่อนำมาปรับปรุง วางแผน และพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 

       ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสุจริตและการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดกับบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงการตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต รู้จักแยกแยะระหว่างผลประโ่ยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

 

   
© Copyright 2013