แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)

รายละเอียด

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

   
© Copyright 2013