นโยบายสพฐ. ปีงบประมาณ 2565   

        ยุทธศาสตร์สพฐ. ปีงบประมาณ 2565    

     กลยุทธ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2565     

      แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564      

      รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   

      แผนปฏิบัติการ 2564 

     แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ  ปีงบประมาณ 2563                    

     แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563  

     วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อประกอบการจัดทำโครงการ   

     แบบฟอร์มงานจัดซื้อจัดจ้าง   Update

      แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน(ศิลปหัตถกรรม 2562)

      แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2562 

      แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2561

  

   
© Copyright 2013