งานกิจการนักเรียน
 - รวมแบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564(updeat13/12/64)
         -  เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
         -  เอกสารการคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
         -  เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 
งานบุคคล
 -    แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)  (บค.01) 

        -    แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (บค.02)  

        -    แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (บค.03)
        -    แบบประเมินสภาพห้องเรียน (บค.05)
        -    แบบบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (บค.06)
        -    แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นเรียน (บค.07)
        -    แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม (บค.08)
        -    แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน (บค.10)
        -    แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย (บค.11)
        -    แบบบันทึกตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ ว20/2561 (บค.12)
        -    แบบบันทึกตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ ว20/2561 (บค.12)
        -    คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พร้อมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล                                                

  

 

  

  

   
© Copyright 2013