นโยบายการป้องกันการทุจริต

รายละเอียด

นโยบายการป้องกันการทุจริต

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

 

 

       ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร

       การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

                               

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

                                

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

                               

       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

       รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ ๖ เดือน

       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

   
© Copyright 2013