กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
หมวด: Uncategorised

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตาม มาตรา ๓๕

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น