พบกับเราที่ facebook  

   

ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน

๑๕  รายการ  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง

เวลา  ๑๖.๐๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ งานพัสดุ  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  เป็นต้นไป   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึง
วันที่  ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.yantakao.ac.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๘-๑๔๗๔ ต่อ ๐
    ในวันและเวลาราชการ

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013