พบกับเราที่ facebook  

   

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วมหลังอาคารเรียน ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียด

ด้วยโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วมหลังอาคารเรียน ๔  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท ( สามแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )  

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น. ณ  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนย่านตาขาวรัฐขนูปถัมภ์ ในวันที่  ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yantakao.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๘-๑๔๗๔ ต่อ ๐ ในวันและเวลาราชการ

Attachments:
Download this file (prakassobraka-58.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร[ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร]56 Kb
Download this file (sobraka-1-58.pdf)เอกสารสอบราคาจ้าง[เอกสารสอบราคาจ้าง]79 Kb
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013